Szukasz pracy? Zadzwoń: 071 75 88 150 Telefon alarmowy dla opiekunek za granicą. Czynny 24h. - 535 228 007

Program lojalnościowy 2018

Program lojalnościowy 2018

Regulamin programu lojalnościowego 2018

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym 2018 ( dalej „Program”) oraz zasady przyznawania premii objętych tym regulaminem.
2. Organizatorem programu lojalnościowego jest… ( dalej „Organizator”).
3. Dane osobowe uczestników programu będą przetwarzane i przechowywane w siedzibie spółki..
4. Uczestnictwo w programie oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień.

§2
Uczestnictwo

1. Uczestnikiem Programu (dalej „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna lub prawna, która w czasie udziału w Programie jest zatrudniona jako opiekun/-ka osób starszych w spółce…
2. Opiekun/-ka to osoba fizyczna wykonująca w ramach umowy zawartej z organizatorem usługi opiekuńcze oraz informacyjno – rekrutacyjne.
3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

§3
Warunki Programu

1. Program trwa od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 włącznie.
2. Udział w programie polega na spełnieniu kryteriów obejmujących uzyskanie poszczególnych premii określonych w §4 oraz uzyskanie możliwości zatrudnienia na niemieckich warunkach.

§4
Premie i inne możliwości gratyfikacji

1. Uczestnicy niniejszego programu mogą otrzymać następujące premie:
a) Premia za polecenie
b) Premia za długoterminową współpracę
c) Premia za powroty na to samo zlecenie
d) Premia wakacyjna
e) Premia za szybki wyjazd
2. Uczestnicy Programu mogą również uzyskać możliwość zatrudnienia na niemieckich warunkach.
3. Szczegółowe kryteria przyznania premii lub możliwości zatrudnienia na niemieckich warunkach określa §5.

§5
Kryteria przyznania premii

1. PREMIĘ ZA POLECENIE w wysokości 50 euro netto otrzymuje każda opiekunka, która poleci Organizatorowi nową opiekunkę podając jej imię, nazwisko i numer telefonu, a osoba polecona zostanie zatrudniona przez Organizatora i przepracuje minimum 30 dni na zleceniu i nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy.
2. PREMIĘ ZA DŁUGOTERMINOWĄ WSPÓŁPRACĘ w wysokości 400 PLN netto oraz gadżety otrzymuje każda opiekunka, która w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 podjęła z nami wielomiesięczną współpracę oraz nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy.

3. PREMIĘ ZA POWROTY NA TO SAMO ZLECENIE w wysokości 400 PLN netto otrzymuje każda opiekunka, która wróci na to samo zlecenie minimum 4 razy w ciągu roku kalendarzowego ( okres 01.01-31.12) i nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy. Premia za długoterminową współpracę oraz premia za powroty na to samo zlecenie nie łączą się.
4. PREMIĘ WAKACYJNĄ w wysokości: 400 zł netto – 10 tyg. przepracowane; 600 zł netto – 12 tyg. przepracowane; 1000 zł netto – 16 tyg. przepracowane dla opiekunek, która rozpoczną zlecenie w okresie20.06 – 20.07 i przepracuje odpowiednia liczbę tygodni (wskazaną powyżej) oraz nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy.

5. PREMIA ZA SZYBKI WYJAZD w wysokości 50 euro netto za przepracowanie 30 dni dla opiekunek, które rozpoczną zlecenie w okresie 25.07 – 03.08. i nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy. Premia nie dotyczy powrotów na to samo zlecenie.

§6
Odbiór premii

1. Premia za polecenie oraz premia za szybki wyjazd zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Uczestnikowi Programu z tytułu umowy o świadczenie usług marketingowych na terenie Polski, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.
2. Premia wakacyjna zostanie wypłacona do 31 stycznia 2019.
3. Premia za długoterminową współpracę, premia za powroty na to samo zlecenie zostaną wypłacone do 30 kwietnia 2019.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru premii z przyczyn leżących po stronie Uczestników oraz za zdarzenia losowe uniemożliwiające odbiór premii.

§7
Postanowienia końcowe

1. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy rekrutacji spółki.
2. Premie nie łączą się.
3. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz w na stronie internetowej …
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w Programie.