SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

,,Romantyczna Poezja”❤️

W powietrzu unosi się romantyczna aura walentynek, dlatego by jeszcze bardziej wprowadzić Was w ten czarujący nastrój organizujemy konkurs poezji. ️ Aby wziąć w nim udział napisz walentynkowy wiersz o miłości ❤️ – długość wiersza jest dowolna –  liczy się pomysłowość i oczywiście umiejętność tworzenia rymów.

 

 

 

Aby wziąć udział, wykonaj zadanie konkursowe: Prześlij nam swój wiersz i wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

Pamiętaj! Każdy może wziąć udział w konkursie TYLKO RAZ
Szanse na wygraną mają aż 3 osoby!
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

 

Nagrody za poszczególne miejsca zajęte w konkursie:

 I MIEJSCE: Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S10 

 II MIEJSCE: Czytnik do e-booków – INKBOOK Calypso Plus 

 III MIEJSCE: Mop parowy VILEDA Steam Plus 

 

Konkurs trwa od 14 do 20 lutego 2024 roku.
Wyniki ogłosimy do 23 lutego 2024 roku, na naszej stronie internetowej oraz Facebooku.
Wszyscy zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej SMS-owo.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu znajdują się poniżej ⇓

 

KONKURS ZAKOŃCZONY
Dziękujemy za udział!

 


REGULAMIN KONKURSU – „Konkurs Walentynkowy – Romantyczna Poezja”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
    Organizatorem konkursu „Konkurs Walentynkowy – Romantyczna Poezja” (zwany dalej „Konkursem”) jest Grupa Veritas Sp. z o. o., ul. Poznańska 21/48, 00-685 Warszawa, NIP: 8992866734, REGON: 384107861, POLSKA, zwana dalej „Organizatorem”.

1.1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się nazwy „Veritas Group”, oznacza ona uprawnioną do posługiwania się znakiem towarowym „Veritas Group” spółkę, na temat której informacje dostępne są na stronie internetowej http://veritas-opieka.pl/. (zwaną dalej „Organizatorem”).

1.2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://veritas-opieka.pl/.

1.3. Przystępując do Konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

1.4. Uczestnikowi Konkursu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany, a także prawo do usunięcia jego danych ze zbioru.

1.5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

1.6. Fundatorem nagród, o których mowa w dziale 4 Regulaminu jest Grupa Veritas Sp. z o. o., ul. Poznańska 21/48, 00-685 Warszawa, NIP: 8992866734, REGON: 384107861, POLSKA.

 

2. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Przedmiotem Konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie http://veritas-opieka.pl/ wraz z załączeniem autorskiego wiersza o miłości. Wymagane jest przesłanie formularza w czasie trwania konkursu, tj. 14.02.2024 r. – 20.02.2024 r. Każda osoba może przesłać formularz tylko raz.

2.2. Do konkursu zakwalifikowana zostanie osoba, która spełni wszystkie wymogi konkursu opisane w punkcie 2.1.

2.3. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku jawnego naruszenia zasad uczestnictwa w konkursie.

2.4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wyłonienie Laureata Nagrody Głównej nastąpi do dnia 23.02.2024 r.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać Zgłoszenia Konkursowego w Okresie trwania Konkursu.

3.2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: a) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia, b) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem.

3.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.4. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie konkursu nie będą uwzględniane w konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.

3.5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości SMS. Dodatkowo lista zwycięzców (imię, nazwisko oraz miejsce w Konkursie) zostanie umieszczona na portalu Facebook.

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagród, o których mowa poniżej, na inne o tej samej wartości lub równowartość pieniężną, bez podawania przyczyn dokonanych zmian.

 

4. NAGRODY

4.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

I MIEJSCE: Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S10 

II MIEJSCE: Czytnik do e-booków – INKBOOK Calypso Plus 

III MIEJSCE: Mop parowy VILEDA Steam Plus

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień nagrodami nie wskazanymi w pkt 4.1.

 

5. WYDANIE NAGRODY

5.1. Niezachowanie terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

5.2. Nagrody zostaną przesłane na adres zwycięzców w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Nagroda może być dostarczona wyłącznie na adres na terenie Polski.

5.3. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

5.4. Każdy z Uczestników ma prawo wyłącznie do jednej nagrody.

5.5. Każdy Uczestnik ma prawo do wyboru nagrody określonej w pkt. 4.1 Powyżej, zgodnie z miejscem zajętym w Konkursie.

5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu doręczenia nagrody do zwycięzcy.

 

6. KOMISJA

6.1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.

6.2. Do zadań komisji należy w szczególności: a) sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie; b) wyłonienie zwycięzców; c) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Uczestnikom odbiór Nagród.

7.3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z odbioru nagrody Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego.

7.4. W razie nieodebrania przez Uczestnika nagrody w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia wyników, przysługujące mu Nagrody uznaje się za nieprzyznane, a Uczestnik nie ma prawa żądania innej Nagrody, ani ekwiwalentu pieniężnego.

 

8. DANE OSOBOWE

8.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu danych osobowych w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.

8.2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

8.3. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Uczestnika Konkursu.

 

9. REKLAMACJE

9.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

9.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@veritasdp.pl przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatniego Laureata Konkursu.

9.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

9.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.

9.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.

9.6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu jakiejkolwiek Nagrody.

10.2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osób trzecich w przypadku, gdy jego Zgłoszenie Konkursowe będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy komputerowe, programowe, internetowe, telefoniczne, techniczne, sprzętowe lub innego rodzaju nieprawidłowości, które mogą wystąpić u Uczestnika w wyniku uczestnictwa w Konkursie lub w wyniku pobrania dowolnych materiałów związanych z Konkursem.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie.

11.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

11.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

11.4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny Organizatora.

11.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.