SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Zakończenie konkursu “Polecaj i wygrywaj 2022”

Nastąpiło zakończenie konkursu “Polecaj i wygrywaj”. Przedstawiamy Państwu tegorocznych laureatów:

 

Miejsce 1:

 • Pani Dorota Gawrońska
  Wygrana:
  Robot sprzątający iRobot

Miejsce 2:

 • Pani Danuta Drapiewska
  Wygrana:  Duże AGD
   do wyboru – Pralka, Lodówka, Zmywarka

Miejsce 3:

 • Pani Małgorzata Zdeb
  Wygrana: Wybrany bon o wartości 500 zł: Biedronka, Empik, Rossman

Miejsce 4:

 • Pani Danuta Mozel
  Wygrana: Małe AGD o wartości 300 zł

Miejsce 5:

 • Pani Agnieszka Sentkowska
  Wygrana: Wybrany bon o wartości 200 zł: Biedronka, Empik, Rossman

 

Wszystkim wygranym serdecznie gratulujemy i życzymy miłego użytkowania nagród!

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z regulaminem poniżej:

REGULAMIN KONKURSU – “Polecaj i Wygrywaj”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Polecaj i zdobywaj nagrody” (zwany dalej „Konkursem”) jest VERITAS ETA LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą ul.  POZNAŃSKA, nr 21, lok. 48, miejsc. WARSZAWA, kod 00-685, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA; REGON: 387015102, NIP: 7010996944 Zwana dalej „Organizatorem”.

1.1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się nazwy „Veritas Group”, oznacza ona uprawnioną do posługiwania się znakiem towarowym „Veritas group” spółkę, na temat której informacje dostępne są na stronie internetowej http://veritas-opieka.pl/. (zwaną dalej „Organizatorem”).

1.2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://veritas-opieka.pl/.

1.3. Przystępując do Konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

1.4. Uczestnikowi Konkursu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany, a także prawo do usunięcia jego danych ze zbioru.

1.5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

1.6. Fundatorem nagród, o których mowa w dziale 4  Regulaminu jest VERITAS ETA LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą ul.  POZNAŃSKA, nr 21, lok. 48, miejsc. WARSZAWA, kod 00-685, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA; REGON: 387015102, NIP: 7010996944

2. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Przedmiotem Konkursu jest polecenie Organizatorowi jak największej ilości osób, które podejmą współprace z firmą Veritas Group, tj. będą świadczyć usługi opieki i pomocy domowej na terenie Niemiec przez łączny okres przynajmniej 30 dni  kalendarzowych (dalej jako „Opiekunowie”) z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Wymóg wskazanych 30 dni musi być spełniony na dzień 31.12.2022r.

2.2. Do konkursu zakwalifikowana zostanie osoba, która poleci Organizatorowi co najmniej 3 Opiekunów licząc od 01.01.2022 r.

2.3. W celu zakwalifikowania danej osoby jako Opiekuna poleconego przez uczestnika, musi ona powołać się podczas spotkania rekrutacyjnego na Uczestnika, podając jego imię i nazwisko.

2.4. Wyjazd Opiekuna do Niemiec musi nastąpić najpóźniej do dnia 31.12.2022r.

2.5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie przeprowadzone na podstawie wszystkich zarejestrowanych zgłoszeń, po weryfikacji liczby dni przepracowanych przez Opiekuna na terenie Niemiec.

2.6. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku jawnego naruszenia zasad uczestnictwa w konkursie.

2.9. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wyłonienie Laureata Nagrody Głównej nastąpi w dniu 31.01.2023 r.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać Zgłoszenia Konkursowego w Okresie trwania Konkursu.

3.2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. a) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
 2. b) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem.

3.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.4. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie konkursu nie będą uwzględniane w konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.

3.5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną lub telefoniczną. Dodatkowo lista zwycięzców (imię, miejscowość oraz miejsce w Konkursie) zostanie umieszczona na portalu Facebook.

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagród, o których mowa powyżej na inne o tej samej wartości lub równowartość pieniężną, bez podawania przyczyn dokonanych zmian

4. NAGRODY

4.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Robot sprzątający iRobot;
 • Miejsce 2: Duże AGD do wyboru – Pralka, Lodówka, Zmywarka;
 • Miejsce 3: Wybrany bon o wartości 500 zł: Biedronka, Empik, Rossman;
 • Miejsce 4: Małe AGD o wartości 300 zł;
 • Miejsce 5: Wybrany bon o wartości 200 zł: Biedronka, Empik, Rossman.

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień nagrodami nie wskazanymi w pkt 4.1.

5. WYDANIE NAGRODY

5.1. Niezachowanie terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

5.2.  Przekazanie nagród nastąpi w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu.

5.3. Nagrody zostaną przekazane osobiście w oddziałach lub centrali firmy w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

5.4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

5.5. Każdy z Uczestników ma prawo wyłącznie do jednej nagrody.

5.6. Każdy Uczestnik ma prawo do wyboru nagrody określonej w pkt. 4.1 Powyżej, zgodnie z miejscem zajętym w Konkursie.

6. KOMISJA

6.1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.

6.2. Do zadań komisji należy w szczególności:
a) sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie;
b) wyłonienie zwycięzców;
c) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Uczestnikom odbiór Nagród.

7.3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z odbioru nagrody Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego.

7.4. W razie nieodebrania przez Uczestnika nagrody w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia wyników, przysługujące mu Nagrody uznaje się za nieprzyznane, a Uczestnik nie ma prawa żądania innej Nagrody, ani ekwiwalentu pieniężnego.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu danych osobowych w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.

8.2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

8.3. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Uczestnika Konkursu.

9. REKLAMACJE

9.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

9.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@veritasdp.pl przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatniego Laureata Konkursu.

9.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

9.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.

9.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.

9.6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu jakiejkolwiek Nagrody.

10.2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osób trzecich w przypadku, gdy jego Zgłoszenie Konkursowe będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy komputerowe, programowe, internetowe, telefoniczne, techniczne, sprzętowe lub innego rodzaju nieprawidłowości, które mogą wystąpić u Uczestnika w wyniku uczestnictwa w Konkursie lub w wyniku pobrania dowolnych materiałów związanych z Konkursem.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie.

11.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

11.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

11.4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny Organizatora.

11.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.