SZUKASZ PRACY? 71 75 88 130 Telefon alarmowy 24H dla opiekunek - 71 72 42 989

Niemiecki dla opiekunek: przyjmowanie leków

Podawanie leków jest jednym z obowiązków opiekunki osoby starszej. Warto zatem wiedzieć, jak poinformować po niemiecku seniora o konieczności przyjęcia tabletki. Poniżej prezentujemy również zwroty przydatne podczas zakupu lekarstw.

niemiecki dla opiekunek lekarstwa

Przypomnienie seniorowi o wzięciu lekarstwa:

 • Die Medikamente liegen in dem Tablettenschälchen. [Czyt.: di medikamente ligen in dejm tablejtenszelśen] – Lekarstwa leżą w pojemniku.
 • Diese Tablette ist gegen… [Czyt.: dize tablete yst gejgen] – Ta tabletka jest przeciw…
 • Schlucken Sie diese Tablette mit dem Wasser. [Czyt.: szluken zi dize tablete myt dejm wasa] – Proszę popić tabletkę wodą.
 • Trinken Sie nach! [Czyt.: trinken zi nah] – Proszę popić.
 • Lutschen Sie die Tablette. [Czyt.: lutszen zi di tablete] – Proszę ssać tabletkę.

Informowanie seniora o naszych czynnościach:

 • Ich reibe Ihnen die Wunde mit der Salbe ein. [Czyt.: yś rajbe inen di wunde mit dea zalbe ajn] – Nałożę panu maść na ranę.
 • Ich sprühe Ihnen Spray auf die Wunde. [Czyt.: yś szpyre inen sprej ałf di wunde] – Spryskam panu ranę sprayem.

Zamawianie i kupowanie leków w Niemczech:

 • Ich bestellte das Medikament in der Apotheke. [Czyt.: yś besztele das medikament in dea apotejke] – Zamówię lekarstwo z apteki.
 • ein Rezept ein/lösen [Czyt.: ajn recept ajnlyzen] – zrealizować receptę

v

Pytanie o to, jak przyjmować dany lek:

 • Wie soll das Medikament angewendet werden? [Czyt.: wi zol das medikament angewendet werden] – Jak należy stosować lekarstwo?
 • Wie ist das Medikament aufzubewahren? [Czyt.: wi yst das medykament ałfcubewaren] – Jak przechowywać lekarstwo?
 • Lösen Sie die Tablette in Wasser auf. [Czyt.: lyzen zi di tablete in wasa ałf] – Proszę rozpuścić tabletkę w wodzie.
 • Tragen Sie das bitte auf die Haut auf! [Czyt.: tragen zi das byte ałf di hałt ałf] – Proszę nałożyć to na skórę.
 • Die Einnahme soll auf nüchternen Magen erfolgen. [Czyt.: di ajnname zol auf nyśternen magen eafolgen] – Powinno się przyjmować na pusty żołądek.
 • sehr genau dosieren [Czyt.: zea genał doziren] – dawkować bardzo dokładnie
 • einmal/zweimal/dreimal täglich [Czyt.: ajnmal/cwajmal/drajmal tegliś] – raz, dwa razy, trzy razy dziennie
 • vor dem/nach dem Essen [Czyt.: foa dejm/nah dejm esen] – przed/po jedzeniu

Ostrzeżenia związane z przyjmowaniem leków:

 • Wenn Sie eine größere Menge eingenommen haben [Czyt.: wen zi ajne grysere menge ajngenomen haben] – Jeśli przyjmie się większą dawkę
 • Nach Einnahme keine Fahrzeuge oder Maschinen bedienen! [Czyt.: nach ajnname kajne farcojge oda maszinen bedinen] – Po zażyciu nie obsługiwać żadnych maszyn lub pojazdów!
 • Einnahme zusammen mit anderen Arzneimitteln [Czyt.: ajnname cuzamen myt anderen arcnajmytel] – przyjmowanie z innymi lekami

Inne zwroty związane ze zdrowiem znajdują się w pierwszej części „Niemieckiego dla opiekunek”.